Kamercommissie Jusitie 28 oktober 2009 - interpellatie regels vervoer wapens

Informatie
Parlement: 
Kamer
Datum: 
woe, 28/10/2009
Vraagsteller: 
interpellatie
Vindplaats/bron: 

verslag commissievergaderingen

Doelgroep: 
Algemeen
Vraag: 

Samengevoegde vragen van
- mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "het vervoer van vuurwapens" (nr. 15176)
- de heer Ben Weyts aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het KB van 14 april 2009" (nr. 15654)
- de heer André Frédéric aan de minister van Justitie over "het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen en de impact ervan voor de jagers" (nr. 15799)
- de heer François Bellot aan de minister van Justitie over "het koninklijk besluit van 14 april 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen" (nr. 15876)
- de heer François Bellot aan de minister van Justitie over "de registratie van lange wapens door jagers" (nr. 16002)
- de heer Josy Arens aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de vraag van jagers en jachtopzieners om de voorwaarden voor het bezit
en het vervoer van vuurwapens te wijzigen" (nr. 16022)
- de heer Josy Arens aan de minister van Justitie over "de vraag van jagers en jachtopzieners om de voorwaarden voor het bezit en het vervoer van vuurwapens te wijzigen" (nr. 16032)

Carina Van Cauter (Open Vld): Artikel 21/2 van de wapenwet schrijft voor dat tijdens het vervoer de vuurwapens ongeladen en verpakt moeten worden in een afgesloten koffer of voorzien moeten zijn van een trekkerslot of een equivalente beveiliging. Het KB van 1997, met daarin de voorwaarden waaraan moest worden voldaan om wapens te vervoeren, werd aangepast in april 2004. Een van die voorwaarden bepaalt dat het vervoer van wapens alleen maar toegestaan is wanneer de koffer of het etui met het wapen en de munitie vervoerd worden in een slotvaste koffer van het voertuig. Geldt de ruimte achter de zetels van een 4x4-wagen als een koffer die afgesloten kan worden en waarin dus een wapen mag worden vervoerd? Als de wagen op een jachtterrein rijdt zijn de bepalingen niet van toepassing, maar het jachtterrein wordt dikwijls doorkruist door een aantal openbare wegen? Zijn bijgevolg de bepalingen niet bijna altijd van toepassing zodat het jagen de facto onmogelijk wordt gemaakt?

Ben Weyts (N-VA): Blijkbaar gaat het KB verder dan de wet en is het onwerkbaar in de praktijk. De jagers spreken over overreglementering en wensen een werkbare situatie. Omdat de termijn verstreken is kunnen de betrokkenen niet meer naar de Raad van State. Is de minister desondanks bereid om het KB te herzien in overleg met de sector?

André Frédéric (PS): Uw besluit verduidelijkt de wetgeving. Stel dat ik jager ben; ik heb een wapen; ik ontspan de trekker; ik stop het wapen in een tas, ik maak de tas die ik in de koffer plaats onschadelijk, ik maak de koffer onschadelijk en ik hou toezicht op mijn wagen! Dat zorgt voor praktische problemen. Het besluit leeft de wet niet na want er wordt nergens gezegd dat de voorwaarden gecumuleerd moeten worden. Bent u van plan het te wijzigen?
Bovendien kunnen we ons niet goed voorstellen dat personen die tijdens het weekend jagen, honderd vijftig kilometer moeten afleggen om naar huis te
gaan, er hun wapen op zijn plaats te zetten en daarna terug te keren naar hun verblijfplaats. Ten slotte, wanneer men zich tussen twee jachtzones in bevindt, bevindt men zich dan in een toestand van wapendracht of dient men de wetgeving zoals u ze vastgelegd heeft, na te leven?

François Bellot (MR): De Royal Saint-Hubert Club, die bij de hervorming betrokken was, zou voorstellen willen formuleren op grond van een
aantal vaststellingen. De Franstalige en de Nederlandstalige tekst van het koninklijk besluit stemmen niet overeen: volgens de ranstalige versie is het de wagen waarin een wapen wordt vervoerd die slotvast moet zijn, in de Nederlandstalige versie is het de koffer.
Hoe kan men een wapen buiten het zicht vervoeren wanneer men zich te voet verplaatst, bijvoorbeeld van de wagen naar de wapenhandelaar?
Het begrip ‘geschikt etui’ biedt onvoldoende rechtszekerheid. Hoe kunnen de voorwaarden met betrekking tot het vervoer van een wapen en munitie in acht worden genomen wanneer men zich te voet van een jachtdomein naar een ander verplaatst? Waarom is er zowel sprake van een veilige verpakking als van
een geschikte en slotvaste koffer of etui? Is dit niet dubbelop?

Als het vervoer met de wagen gebeurt, moet het van een veiligheidsslot voorziene wapen vervoerd worden in een geschikte en slotvaste koffer of etui
in de slotvaste koffer van het voertuig: dat wil zeggen dat het wapen drie keer achter slot en grendel zit. Op het jachtterrein is de bepaling betreffende het vervoer van de wapens en de munitie in de slotvaste koffer van een voertuig niet van toepassing; betekent dat dat de andere verplichtingen van het koninkijk besluit wel van toepassing zijn op het jachtterrein?
Het feit dat een voertuig met wapens of munitie erin niet zonder toezicht mag achterblijven, betekent dat de jachtopzieners hun auto niet mogen achterlaten
om de ronde in het jachtgebied te doen. Op bospaden is het toezicht op een voertuig waarin wapens vervoerd worden ook problematisch.
Zal u gehoor geven aan deze opmerkingen en de representatieve verenigingen ontmoeten om te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden zonder uw doelstelling inzake uitvoerbaarheid in het gedrang te brengen?

François Bellot (MR): Blijkbaar hebben een aantal jagers verzuimd hun wapens aan te geven, omdat zij er geheel te goeder trouw van uitgingen
dat ze die wapens op grond van hun jachtvergunning sowieso mochten bezitten. Die wapens, die dus niet tijdig aangegeven werden met een registratieattest model 9, kunnen nu niet meer geregulariseerd worden, en kunnen dus zelfs in beslag genomen worden. Waarna de betrokken
jagers prompt nieuwe wapens kunnen aanschaffen mits ze hun vergunning voorleggen aan de wapenhandelaar. Is u op de hoogte van die situatie?
Bent u bereid overtreders alsnog de mogelijkheid te bieden hun wapens aan te geven?

Josy Arens (cdH): Verscheidene jagers- en jachtopzienersverenigingen hebben felle kritiek op de voorwaarden voor het transport en het bezit van
vuurwapens tijdens de jacht. Die voorwaarden zouden onwerkbaar zijn. Zo is het onmogelijk om tijdens de jacht voortdurend een slotvaste koffer of
afgesloten etui mee te dragen of voertuigen waarin wapens liggen, voortdurend te bewaken. Volgens die verenigingen staan die voorwaarden in geen
verhouding tot het beoogde doel. Zij vragen een volledig herschreven wettekst, en stellen in afwachting een afwijking voor wanneer het wapen
vervoerd wordt in het jachtgebied. Zal u die bepalingen verzachten? Hoe wordt de tekst in de praktijk toegepast?

Antwoord: 

Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): Ik had oprecht gehoopt dit debat niet te moeten meemaken. Tijdens de vorige regeerperiode heeft
mevrouw Van der Auwera dit dossier in de commissie opgevolgd voor CD&V. Ik had er mij aan onttrokken. Nu krijg ik het toch opnieuw op mijn bord.

(Frans) Ik heb het hele debat niet gevolgd. Uiteraard is er het koninklijk besluit van 14 april 2009. Maar het werd voor advies voorgelegd aan alle desbetreffende verenigingen en personen, het is dus geen eenzijdige maatregel.

(Nederlands) Het werd ter advies ingediend bij de Adviesraad voor Wapens en de vertegenwoordigers van de Sint-Hubertusclub hebben die brief gezien.
Het KB legt voor het eerst veiligheidsmaatregelen op aan alle categorieën van particuliere wapenbezitters, dus niet alleen aan jagers. Het gaat zowel over het bewaren als het vervoeren van vuurwapens en het is al een tijdje van toepassing. Het gaat er niet alleen om dat de wapens niet onmiddellijk bruikbaar mogen zijn, maar ook dat diefstal moeilijk en zinloos wordt gemaakt. De wapens van de jagers moeten bewaard worden:
ongeladen, buiten het zicht en buiten handbereik, in een geschikte verpakking voorzien van een trekkersslot en in de afgesloten koffer van het voertuig. Men mag het voertuig bovendien niet onbewaakt achterlaten met de wapens nog in de koffer. Op het jachtterrein moet de koffer van het voertuig niet meer gesloten zijn. De jagers kunnen dan hun wapens klaarmaken. Zolang ze niet rijden, moeten ze geen maatregelen nemen tenzij het bewaken van het voertuig als er wapens in liggen. De bepalingen uit het gewijzigde KB van 24 april 1997 waarin wordt voorgeschreven dat de vuurwapens zich in een slotvaste koffer moeten bevinden wanneer ze met de wagen worden vervoerd, moet worden beschouwd als een modaliteit van artikel 21 van de wapenwet. Er zijn veel praktische problemen en daarom wordt tegen het einde van het jaar een circulaire rondgestuurd die de tekst uit 1995 zal vervangen.

Voor de vragen over het centraal wapenregister en het cijfermateriaal verwijs ik naar de schriftelijke vraag nr. 750 van 9 juli 2009. De organisatie van dat
centrale wapenregister behoort tot de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken.

(Frans) De verplichting die de juridisch adviseurs van de jagersverenigingen in het koninklijk besluit lijken te vinden, bestaat niet.
Niets staat de jagers in de weg om na een jachtpartij op restaurant te gaan, maar ze dienen daarbij enkele voorwaarden na te leven. Ten eerste dienen ze zich op de weg van het jachtterrein naar het restaurant te schikken naar artikel 15 van het koninklijk besluit over het vervoer van vuurwapens.
Vervolgens dienen ze, eens ze aangekomen zijn, hun wapens te ontladen om ze daarna op te bergen op een beveiligde plek, of ze in hun voertuig te laten
met inachtneming van artikel 15, wat betekent dat die voertuigen niet onbewaakt achtergelaten mogen worden.

Met betrekking tot registratie van lange wapensdoor de jagers, hebben heel wat wapenbezitters nog niet het nodige gedaan om bij de lokale politie tijdens de overgangsperiode volgend op het van kracht worden van de wet aangifte te doen van hun wapenbezit. Het is wettelijk onmogelijk om de situatie van de betrokkenen te regulariseren. De termijn om het nodige te doen is verstreken sinds 31 oktober 2008. De enige oplossing zou zijn het artikel te wijzigen.

De omzendbrief van het College van procureursgeneraal van 18 juni jongstleden bepaalt dat als de betrokkenen afstand doen van hun wapens ze niet
meer vervolgd zullen worden voor illegaal wapenbezit. Als ze een jachtvergunning hebben, moeten ze geen dading betalen. Indien u aandringt in deze, zullen we voor die vorm van regularisatie zelfs de wet moeten wijzigen.

Replieken

Carina Van Cauter (Open Vld): Ik neem er akte van dat de veiligheidsvoorschriften niet van toepassing zijn wanneer men zich op het jachtterrein bevindt en dat wanneer er zich in het jachtterrein openbare wegen bevinden, die voorschriften ook daar niet van toepassing zijn.

Ben Weyts (N-VA): De minister heeft eigenlijk niet ontkracht dat er nood is aan een nieuw KB. Ik hoop dat een rondzendbrief enig soelaas kan bieden, maar ik had liever een nieuw KB.

François Bellot (MR): De interpretatieve omzendbrief verduidelijkt het koninklijk besluit in menig opzicht. De inhoudelijke verschillen tussen de Franse en de Nederlandse versie zullen evenwel moeten worden weggewerkt. Wat mijn tweede vraag betreft, blijft het probleem onverminderd bestaan. Aangezien die personen geen wapenaangifte deden, overtreden ze de wet. Wanneer hun wapen in beslag wordt genomen, kunnen ze met hun jachtvergunning echter naar de wapenhandelaar stappen om een nieuw wapen te kopen. Op dat vlak is er een leemte.

Josy Arens (cdH): Ik wijs erop dat de jacht in bepaalde gebieden van belang is voor de verkeersveiligheid en voor het beschermen van de
bebouwde akkers. Ik ben blij met dit antwoord; de betrokkenen zullen er tevreden mee zijn.

Het incident is gesloten.