Mondelinge vragen van 6 januari 2010 over de toepassing van de wapenwet / vervolging illegaal wapenbezit (Commissie Justitie Kamer)

Informatie
Parlement: 
Kamer
Datum: 
maa, 04/01/2010
Vraagsteller: 
diverse
Vindplaats/bron: 

www.dekamer.be - verslag commissie justitei van 6 januari 2010

Trefwoorden: 
uitvoering wapenwet
Doelgroep: 
Wapenbezitters
Vraag: 

Samengevoegde vragen van

  • mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Justitie over "de strikte toepassing van de wapenwet" (nr. 17820)
  • mevrouw Sonja Becq aan de minister van Justitie over "de federale adviesraad voor wapens" (nr. 17842)
  • mevrouw Liesbeth Van der Auwera aan de minister van Justitie over "de toepassing van de wapenwet en de regularisatie van oude vergunningen" (nr. 18019)
  • de heer Robert Van de Velde aan de minister van Justitie over "de vervolging bij niet- regularisering van vuurwapens vergund onder de oude wapenwet" (nr. 18052)

Mia De Schamphelaere (CD&V): De praktische toepassing van de wapenwet gebeurt niet altijd zonder haperingen. Niet elke wapenbezitter is immers op de hoogte van de exacte draagwijdte van betrokken wet. Welk vervolgingsbeleid hanteert het parket jegens hen die uit onwetendheid niet aan alle administratieve vereisten hebben voldaan op het vlak van de vernieuwing van de vergunning en het opnieuw aangeven van de wapens voor oktober 2009? Werden er ter zake al straffen uitgesproken?

Sonja Becq (CD&V): Is er al een Adviesraad voor Wapens opgericht zoals bepaald in artikel 37 van de wapenwet?

Robert Van de Velde (LDD): Nogal wat wapenbezitters die zich niet tijdig in orde hebben gesteld met de bepalingen van de wapenwet, zijn nu in feite illegale wapenbezitters en zijn aldus blootgesteld aan vervolging. Heeft de minister zicht op hun aantallen? Zal er soort minnelijke schikking worden gehanteerd? Worden de wapens die niet tijdig werden gelegaliseerd, systematisch vernietigd? Komt er een bijkomende `regularisatieperiode'?

Antwoord: 

Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): Er is binnen het College van procureurs-generaal wel degelijk een vervolgingsbeleid afgesproken waarover ik hier natuurlijk niet alle details kwijt kan.

Wie niet tijdig een hernieuwing van de vergunning heeft aangevraagd of wie zijn wapen niet tijdig opnieuw heeft aangegeven, maar voor de rest te goeder trouw is en zich alsnog spontaan aanbiedt, zal worden verzocht afstand te doen van het wapen en eventueel een minnelijke schikking te betalen. Dan komt er geen verdere vervolging. Wie voorheen al een geregistreerd wapenbezitter was doch niets heeft ondernomen tegen oktober 2009,
wordt actief opgespoord en voor de rechter gebracht, met kans op de strenge straffen zoals voorzien in de wapenwet.

De eerste minnelijke schikkingen zijn reeds voorgesteld en de eerste vonnissen uitgesproken.

De Adviesraad voor Wapens is al twee keer samengekomen om advies te geven over de
ontwerpen van uitvoeringsbesluiten. In zijn schoot werden bovendien al werkgroepen opgericht. Deze maand is er een volgende vergadering gepland

Er is over de wapenwet geen gebrekkige communicatie geweest vanwege de overheid. Er is vanaf 2006 een circulaire geweest evenals een brochure waarvan ondertussen al drie edities werden gemaakt en die ruim werd verspreid. Ik betreur dat sommige verenigingen verkeerde informatie aan hun leden hebben gegeven en dat ook sommige politieagenten zich hieraan hebben bezondigd omdat ze de richtlijnen onvoldoende bbeheersten of er zelfs niet mee akkoord gingen.

Het oude centrale wapenregister is volslagen onbetrouwbaar zodat er geen exacte cijfers bestaan over het aantal wapenbezitters in ons land.

De overgangsperiode is definitief voorbij en wordt niet verlengd. Iedereen die dat wou, heeft zich ondertussen in regel kunnen stellen. Ik wil geen discriminatie tot stand brengen tussen wie in orde is en wie nalatig is.

Robert Van de Velde (LDD): Wordt een wapen dat geregistreerd en vergund is in de oude situatie en dat afgegeven moet worden, zonder uitzondering vernietigd, ook al kan de bezitter zich alsnog in regel stellen?

Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): Ik laat dit nakijken.

Commentaar: 

Zoals wij al enkele maanden schrijven, wordt werk gemaakt van vervolging van illegale wapenbezitters. De databanken van de lokale politie, de gouverneurs en het CWR worden met elkaar vergeleken. Indien blijkt dat een wapen niet werd aangegeven, en dus een illegaal wapen is, werd voorgesteld aan betrokkenen om afstand te doen van het wapen tegen een bepaalde datum.

De richtlijnen van de parketten waar de minister naar verwijst, liggen vervat in de omzendbrief van het College van Procureurs-generaal nr. COL 18. Een beschrijving van deze circulaire vindt u onder de rubriek "illegale wapens" bij de commentaar wetgeving op deze website. Sommige verenigingen publiceren de omzendbrief intergraal. Er bestaan ook nog tal van andere niet-gepubliceerde geheime omzendbrieven op het niveau van de parketten.

Wie geen afstand doet van zijn illegaal wapen, zal vervolgd worden voor de Correctionele Rechtbank. De bewijzen van het illegale wapenbezit kunnen makkelijk worden geleverd. De straffen kunnen een geldboete van 100 - 25.000 EUR inhouden, en/of een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar. Het illegale wapen moet luidens art. 23 wapenwet ook steeds verbeurd worden verklaard.

Er zijn echter situaties waarin deze sancties niet altijd billijk zijn, zoals b.v. het ontdekken te goeder trouw van een illegaal wapen, of het erven van een illegaal wapen. Hoewel in de praktijk voor dergelijke gevallen de provincinale wapendiensten doorgaans op basis van artikel 17 wapenwet vrij welwillend zijn om een vergunning toe te kennen, kan toch nooit worden uitgesloten dat dossiers aan het parket worden medegedeeld waardoor nog vervolging mogelijk is.

Er zou kunnen worden gedacht aan een mogelijkheid van permanente doch éénmalige amnestie waarbij illegale wapenbezitters die tot inkeer komen één keer in hun leven wapens kunnen regulariseren als zij aan de wettelijke voorwaarden voldoen.

Verder blijft ook opvallen dat de minister steeds moet toegeven dat hij nog steeds niet weet hoeveel illegale wapens er zijn in het land. Al meer dan 4 jaar luidt het dat het CWR nog steeds niet in orde is. Nochtans werden zware lasten opgelegd aan de bevolking qua administratie en retributies. Men zou dan ook kunnen verwachten dat ook de overheid de nodige inspanningen levert en middelen vrijmaakt om het CWR behoorlijk te laten functioneren. Volgens onze informatie klopt het niet dat men bij binnenlandse zaken daar prioiriteit aan geeft, misschien is het nuttig de minister van Binnenlandse zaken eens te ondervragen over deze problematiek.