Schriftelijke vraag 54-1-002936 - federale wapendienst - gebruik schietstanden door criminelen

Informatie
Parlement: 
Kamer
Datum: 
woe, 09/01/2019
Vraagsteller: 
Koenraad Degroote (N-VA)
Vindplaats/bron: 
Wetsartikels: 
12, 5° WW
Trefwoorden: 
occasioneel schieten
Doelgroep: 
Algemeen
Vraag: 

Op 8 november 2018 bracht het Vlaams Vredesinstituut het rapport Schot in de roos uit over het gebruik van de schietstanden. Dit rapport leidde tot een artikel in de pers, waarbij de indruk wordt gewekt dat de schietstanden gebruikt worden door criminelen om hun schietcapaciteiten te verbeteren.

Het rapport bevat echter geen cijfers die aantonen dat dit effectief zo is. Wel bevat het rapport een bewering van de federale politie die luidt als volgt:
"Daarnaast wijst de federale politie erop dat personen met slechte bedoelingen soms worden aangetrokken door schietstanden en dat personen met criminele of terroristische motieven schietstanden gebruiken om hun schietcapaciteiten te verbeteren. Dit kan door te oefenen met luchtdrukwapens, maar mogelijk ook door te oefenen met vuurwapens. Volgens de federale politie is het ook erg waarschijnlijk dat niet alle schietclubs al hun dagkaarten voor occasionele schutters opsturen naar de desbetreffende provincies.
Eenzelfde geluid valt ook bij de Federale Wapendienst van de FOD Justitie op te vangen. Volgens deze dienst zijn aan het occasioneel schieten meer veiligheidsrisico's verbonden dan aan het sportief of recreatief schieten, aangezien veroordeelde criminelen in principe het sportief of recreatief schieten niet kunnen beoefenen door het verplichte uittreksel van het strafregister.".

Bovendien blijkt er ook een buitenlands circuit te bestaan via onder andere Bongo-bonnen. Met dergelijke bonnen kan men een schietsessie volgen in Zottegem of het International Shooting Center Bauffe: schietinitiatie in Bauffe (met handwapens).

1. Heeft de Federale Wapendienst feiten of aantoonbare aanwijzingen dat misdadigers schietstanden misbruiken voor criminele of terroristische motieven? Zo ja, hoeveel concrete zaken zijn er gekend?

2. Heeft de Federale Wapendienst ook feiten of aantoonbare aanwijzingen dat buitenlandse criminelen gebruik maken van Bongo-bonnen om hier occasioneel hun schietskills te verhogen?

Antwoord: 

De wet biedt particulieren de mogelijkheid om ten hoogste eenmaal per jaar te schieten op een schietstand zonder wapenvergunning of sportschutterslicentie. Zo kunnen zij kennis maken met de schietsport zonder eerst een zware administratieve procedure te moeten doorlopen.

De federale wapendienst beschikt niet over informatie of indicaties dat de mogelijkheid tot occasioneel schieten zou worden misbruikt door Belgische of buitenlandse criminelen, al dan niet met cadeaucheques.

Er kan wel bevestigd worden dat het toegelaten is cadeaucheques uit te reiken voor het occasioneel schieten. Het is tevens juist dat de kandidaat-schutter geen uittreksel uit het strafregister moet overmaken. Het is de schietstanden echter toegelaten om dit toch te vereisen.

Er zijn verschillende wettelijke voorwaarden gekoppeld aan het occasioneel schieten:

  • Er moet een zogenaamde ‘dagkaart’ worden ingevuld.
  • Daarvan moet één exemplaar binnen de 7 dagen naar de gouverneur worden gestuurd of, indien het om buitenlanders gaat, naar de federale wapendienst. De kaarten zijn doorlopend genummerd om te vermijden dat exemplaren zouden worden achtergehouden.
  • De schutter moet ten allen tijde worden begeleid door een monitor.
  • Het is verboden te schieten in realistische omstandigheden, bv. op doelen met een menselijke vorm.
  • Het is de taak van de gouverneurs en van de federale wapendienst om na te gaan of eenzelfde persoon effectief slechts éénmaal per jaar occasioneel schiet. Inbreuken kunnen leiden tot administratieve en strafrechtelijke bestraffing van zowel de schutter als de schietstand.

    De federale wapendienst, die bevoegd is voor de controle op buitenlandse schutters stelt in dat verband zelden misbruiken vast. In die zeldzame gevallen richt ze een brief naar de schietstand, naar de bevoegde gouverneur, en naar het parket.

    In het rapport valt te lezen dat de provinciale wapendiensten zich ervan bewust zijn dat niet alle schietstanden hun dagkaarten doorsturen. De diensten zullen nagaan of dit klopt en of zij in die gevallen eveneens kordaat optreden. Daarnaast zullen samen met de minister van Binnenlandse Zaken de politiediensten bevraagd worden om na te gaan of zij weet hebben van misbruiken. In voorkomend geval zullen initiatieven genomen worden in dit verband.

BijlageGrootte
q2936gesigneerd.pdf424.17 KB