Senaat - Schriftelijke vraag nr. 4-1795 dd. 16 oktober 2008 (Philippe Monfils) - Geldigheidsduur vergunningen en erkenningen

Informatie
Parlement: 
Senaat
Datum: 
don, 16/10/2008
Vraagsteller: 
Philippe Monfils (MR)
Wetsartikels: 
art. 32 en 48 wapenwet
Trefwoorden: 
wapenvergunning
overgangsregeling
Doelgroep: 
Sportschutters
Wapenbezitters
Vraag: 

De wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens werd gewijzigd door de wet van 25 juli 2008.

De belangrijkste wijziging is weliswaar de invoering van de mogelijkheid om wapens zonder munitie voorhanden te hebben, maar de wet brengt nog andere wijzigingen aan.

Zo bepaalt artikel 32 van de wet dat de in de wet bedoelde erkenningen en vergunningen voortaan voor onbepaalde duur worden afgegeven.

In de tweede paragraaf van hetzelfde artikel staat dat de houders van de wapens dus niet meer om de vijf jaar een hernieuwing van hun vergunning moeten aanvragen, maar dat de provinciegouverneur zelf het initiatief zal nemen om te onderzoeken of zij nog steeds voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van die vergunning.

Concreet verandert dat niets aan de vroegere situatie omdat het systeem gewoon wordt omgekeerd.

In de praktijk zorgt dat echter voor problemen.

De mensen die een aanvraag tot vergunning voor het voorhanden hebben van een wapen hebben ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van de wijzigende wet, namelijk 1 september 2008, hebben een vergunning grekregen die vijf jaar geldig is. Die beperkte geldigheid staat zwart op wit op de vergunning.

Zij die een vergunningsaanvraag voor het voorhanden hebben van een wapen (met of zonder munitie) hebben ingediend na de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet hebben een vergunning voor onbeperkte duur gekregen of zullen die krijgen (hoewel de gouverneur om de vijf jaar een onderzoek moet instellen).

Welk stelsel zal worden toegepast voor de mensen die een vergunningsaanvraag hebben ingediend vóór 1 september 2008, de vervaldatum van hun vergunning?

Zal het oude systeem, dat hen verplicht om elke vijf jaar een hernieuwing van de vergunning aan te vragen, op hen van toepassing blijven?

Of vallen ze onder het nieuwe systeem en zullen ze, in dat geval, een nieuwe vergunning voor onbeperkte duur krijgen?

Antwoord: 

Het nieuwe artikel 32 van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens bepaalt inderdaad dat alle erkenningen en vergunningen een onbeperkte geldigheid hebben.

Artikel 32 is op 1 september 2008 in werking getreden en is onmiddellijk van toepassing op alle documenten die worden afgeleverd op basis van de wet van juni 2006.

In de praktijk betekent dit dat:

1. de documenten afgeleverd vóór de inwerkingtreding van de wet van 8 juni 2006 geldig blijven tot het einde van een geldigheidsperiode van vijf jaar. Op dat moment moeten ze worden hernieuwd en verwerven ze een onbeperkte geldigheid;

2. indien daarentegen de termijn op 31 oktober 2008 verstreken was – en dit is het geval dat u aanhaalt – moesten deze documenten het voorwerp zijn van een aanvraag tot hernieuwing vóór die datum. Na geverifieerd te hebben of de aanvrager voldoet aan de nieuwe wettelijke voorwaarden zal de gouverneur hem een document met onbeperkte geldigheidsduur afleveren;

3. de documenten die werden afgeleverd sinds de inwerkingtreding van de wapenwet en vóór 1 september 2008 en die een duur hebben van:

- vijf jaar gelden voor onbeperkte duur;

- een jaar zullen worden gecontroleerd bij het verstrijken van hun geldigheidsperiode en vervolgens verlengd worden voor onbeperkte duur.

Commentaar: 

Ondertussen heeft de minister van Justitie dit standpunt opnieuw gewijzigd, mede naar aanleiding van commentaren in de rechtsleer (DEMEYERE, N., "De nieuwe Wapenwet", T.S.R., 2007, 251) en een recente omzendbrief van het college van Procureurs-Generaal (de zogenaamde omzendbrief COL 8 waarvan het college de publicatie weigert).

De tekst van de wet is duidelijk: enkel vergunningen en erkenningen die zijn afgegeven sedert meer dan 5 jaar voor inwerkingtreding van de nieuwe wapenwet vervallen. De nieuwe wapenwet is in werking getreden op 9 juni 2006. Derhalve vervallen vergunningen en erkenningen afgegeven na 9 juni 2006 nooit. Het antwoord van de minister op de gestelde vraag was hier dus niet correct. Gelukkig werd ondertussen een en ander rechtgezet.

Dit betekent dus ook dat de wapens niet illegaal zijn indien de vergunning na 9 juni 2001 is afgegeven en niet is hernieuwd tegen 31 oktober 2008.

Allicht zullen degenen die nog dergelijke vergunningen hebben het eerst worden onderworpen aan de periodieke vijfjaarlijkse controle. Vermits het aanvragen van de hernieuwing kosteloos is indien gecombineerd met een nieuwe vergunningsaanvraag, raden wij in de praktijk aan om alsnog de hernieuwing van de vergunning te vragen.

Nico Demeyere
ondervoorzitter Wapenunie