Senaat - Schriftelijke vraag nr. 4-2861 - van Philippe Monfils (MR) d.d. 22 januari 2009

Informatie
Parlement: 
Senaat
Datum: 
don, 22/01/2009
Vraagsteller: 
Philippe Monfils (MR)
Vindplaats/bron: 

Senaat, Schriftelijke vraag nr. 4-2861

Wetsartikels: 
art. 11 wapenwet
Trefwoorden: 
wapenvergunningen
statistiek
Doelgroep: 
Wapenbezitters
Vraag: 

Artikel 11-1 van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, ingevoegd door de wet van 25 juli 2008 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, bepaalt dat de houder van wapens die geen wettige grond heeft om wapens te bezitten (hij is geen jager, geen sportschutter, geen verzamelaar, wordt niet bedreigd of oefent geen risicoberoep uit) een vergunning voor het bezit van wapens zonder munitie kan aanvragen.

Die aanvraag moest vóór 31 oktober 2008 ingediend zijn.

Ik zou per provincie graag weten :
- hoeveel aanvragen voor vergunningen voor het bezit van wapens zonder munitie werden ingediend;
- hoeveel aanvragen werden aanvaard;
- hoeveel aanvragen werden geweigerd en om welke redenen;
- hoeveel aanvragen op dit ogenblik nog in onderzoek zijn?

Antwoord: 

Artikel 11/1 van de wapenwet van 8 juni 2006, ingevoegd door de wet van 25 juli 2008, laat toe een wapen voorhanden te hebben zonder munitie, wat men het “passief wapenbezit” noemt. Er dient geen wettige bezitsreden te worden ingeroepen. De aanvragen moesten inderdaad worden ingediend voor 31 oktober 2008.

Na raadpleging van de provincies en rekening houdend met het feit dat een groot deel van de aanvragen op het zelfde moment, op 31 oktober 2008, werden ingediend, volgt hierna wat we tot op heden kunnen vaststellen:

Administratief arrondissement Brussel Hoofdstad
* 1.874 aanvragen voor passief wapenbezit werden ingediend;
* 305 aanvragen werden aanvaard;
* 19 lopende procedures van weigering wegens gevaar voor de openbare orde, en;
* 1.550 aanvragen worden nog onderzocht.

Antwerpen
* 911 aanvragen voor passief wapenbezit werden ingediend;
* 52 aanvragen werden aanvaard;
* 1 aanvraag werd geweigerd omdat het een verboden wapen betrof, en;
* 858 aanvragen worden nog onderzocht.

Deze gegevens moeten met de grootste voorzichtigheid worden benaderd. Ten gevolge van een informaticaprobleem kon van 8 december 2008 tot 30 januari 2009 geen enkele vergunning worden behandeld.

Vlaams Brabant
* 911 aanvragen voor passief wapenbezit werden ingediend;
* 88 aanvragen werden aanvaard;
* geen enkele aanvraag werd geweigerd, en:
* 823 aanvragen worden nog onderzocht.

Waals Brabant

De registratiewijze van de dossiers laat niet toe om het aantal dossiers betreffende passief wapenbezit te bepalen.

West Vlaanderen
* 4.268 aanvragen voor passief wapenbezit werden ingediend;
* 1.549 aanvragen werden aanvaard;
* 12 dossiers werden geweigerd wegens veroordelingen en gevaar voor de openbare orde, en;
* 2.719 aanvragen worden nog onderzocht.

Oost Vlaanderen
*2.092 aanvragen voor passief wapenbezit werden ingediend;
* 145 aanvragen werden aanvaard;
* 42 aanvragen werden geweigerd of principieel onontvankelijk verklaard omdat de erflater het wapen niet legaal voorhanden had, omdat de politie een negatief advies had verleend of omdat de termijn niet werd gerespecteerd;
* 1.132 aanvragen worden nog onderzocht en 5.773 aanvragen moeten nog worden behandeld.

Henegouwen
* 2.221 aanvragen voor passief wapenbezit werden ingediend;
* 1.987 aanvragen zijn ontvankelijk en worden onderzocht;
* 234 aanvragen zijn onontvankelijk.

Het is nog niet mogelijk om het aantal aanvragen voor passief wapenbezit die zullen worden geweigerd te bepalen, alsook de redenen van de weigering.

Luik
Er kunnen geen cijfers worden meegedeeld aangezien er geen enkele statistiek werd bijgehouden voor de aanvragen voor passief wapenbezit.

Limburg
* 574 aanvragen voor passief wapenbezit werden ingediend;
* 110 aanvragen werden aanvaard;
* geen enkele aanvraag werd geweigerd;
* 464 aanvragen worden nog onderzocht.

Luxemburg

Het provinciaal bestuur van Luxemburg houdt de aanvragen niet bij volgens het ingeroepen motief.

Evenwel blijkt dat velen die hun aanvraag hadden ingediend in het kader van het sportief schieten of persoonlijke verdediging gevraagd hebben om het wapen te mogen houden zonder munitie omdat dat mogelijk was.

Op het moment van hun afgifte worden de vergunningen eveneens niet geregistreerd volgens het motief.

Namen

Er kan geen enkel cijfer worden meegedeeld, aangezien er geen enkele statistiek werd bijgehouden voor de aanvragen voor passief wapenbezit.