Senaat - Schriftelijke vraag nr. 4-5943 van 7 december 2009 - afgifte wapenvergunningen - ariadne systeem

Informatie
Parlement: 
Senaat
Datum: 
maa, 07/12/2009
Vraagsteller: 
Dirk Claes (CD&V)
Doelgroep: 
Sportschutters
Wapenbezitters
Wapenhandelaars
Vraag: 

De wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens kent aan de gouverneurs een centrale rol toe voor wapenvergunningen en -erkenningen. Graag had ik een antwoord gekregen op onderstaande vragen :

1. Hoeveel wapenvergunningen en -erkenningen werden in 2006, 2007 en 2008 door de gouverneurs verleend aan burgers (opdeling per provincie) ?

2. Hoever staat het met de uitbreiding van het geautomatiseerde dossier-opvolgingssysteem Ariadne dat na ontwikkeling in de provincie Limburg ook toepassing zou kennen in de andere provincies ?

3. Wat is het doel van het bovenvermelde systeem Ariadne en hoe wordt het door de diverse betrokkenen geëvalueerd ?

Antwoord: 

1. Ik wil het geachte lid meedelen dat de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van de economische en individuele activiteiten met wapens (hierna: de wapenwet) tot de bevoegdheid van de minister van Justitie behoort.

Het personeel dat instaat voor de aflevering van de desbetreffende vergunningen en erkenningen is federaal personeel dat door de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken ter beschikking wordt gesteld aan de gouverneurs, maar zowel het wetgevend kader als de richtlijnen die eruit voortvloeien behoren tot de bevoegdheid van de minister van Justitie.

Ik verwijs naar de minister van Justitie voor dit onderdeel van het antwoord.

2. De toepassing Ariadne is operationeel in de wapendiensten van de volgende provincies: Antwerpen, Brussel-Hoofdstad, Henegouwen, Limburg, Luxemburg, Namen, Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant en West-Vlaanderen. In de provincie Waals-Brabant is de voorbereiding van de invoering afgerond. De verantwoordelijke en haar medewerkers zijn opgeleid. De opstart kan nu elke dag plaatsvinden. De wapendienst van de provincie Luik wenst de toepassing niet te gebruiken.

3. Ariadne is een geautomatiseerd dossier opvolgingsysteem dat als doel heeft dossiers op een efficiënte manier te beheren. Via het systeem is het mogelijk aan dossieropvolging te doen, vanaf het moment van het binnenkomen van een poststuk met betrekking tot een dossier tot op het moment van de beslissing en het afsluiten en archiveren van het dossier. Het gebruik van een dergelijk systeem draagt bij tot het structureren en het uniformiseren van processen in de dossierbehandeling. Het systeem laat toe om vlotte uitwisseling van informatie betreffende wapendossiers te laten plaatsvinden tussen de verschillende provincies. De toepassing laat eveneens standaardafhandelingen toe zoals automatische briefopmaak. Tevens werd een module opgenomen die toelaat om de nodige cijfergegevens aan te leveren.

Net zoals bij andere informatiseringprocessen gaat de invoering van Ariadne bij de wapendiensten gepaard met enkele problemen. Zo moesten de gegevens van de bestaande databanken bij de provinciale wapendiensten worden geconverteerd naar bestanden die compatibel zijn met Ariadne. Deze conversies zijn gebeurd en werden goedgekeurd door de provinciale gouvernementen. Verder heeft de invoering een impact op de werkprocessen bij de wapendiensten. Een veranderingsproces moest op dit vlak in iedere provinciaal gouvernement worden doorlopen.

Over het algemeen wordt door de wapendiensten bij de provinciale gouvernementen erkend dat Ariadne een meerwaarde heeft, die zich op termijn nog verder zal versterken.