Vraag om uitleg over «de vrij verkrijgbare vuurwapens wegens het niet meer vervaardigen van aangepaste munitie»

Informatie
Parlement: 
Senaat
Datum: 
maa, 12/03/2012
Vraagsteller: 
Patrick De Groote (NVA)
Vindplaats/bron: 
Doelgroep: 
Algemeen
Vraag: 

De heer Patrick De Groote (N-VA). - Artikel 1 van het koninklijk besluit betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt, luidt: `Als (vrij verkrijgbare wapens in de zin van art. 3, §2, 2º, van de wet), worden beschouwd de wapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarde: [...] 5º die zijn vervaardigd voor 1897 of waarvoor geen aangepaste munitie meer wordt vervaardigd.'

In het Belgisch Staatsblad vond ik aanvankelijk geen enkel uitvoeringsbesluit die een lijst bevat van de wapens die onder die categorie vallen. Ondertussen heb ik die wel gevonden. Alleen lezen we in de circulaire van 29 oktober 2010 dat: `De federale gerechtelijke politie heeft een cd-rom gemaakt met een lijst van zogenaamde HFD-wapens uit het KB van 20/9/91. Deze cd-rom bevat een zoekmachine en een ruime technische fiche met illustraties voor elk wapen.'

In die circulaire wordt nimmer verwezen naar het koninklijk besluit. Ik ben blijkbaar niet de enige die heeft moeten zoeken naar het uitvoeringsbesluit, want vorige week las ik in de krant een bericht over een rechtszitting tegen iemand die twee oorlogsgeweren in zijn bezit had. Volgens de beschuldigde waren de wapens legaal. De procureur en de voorzitter van de rechtbank vielen uit de lucht. Er moest een wapenexpert worden aangesteld om op te zoeken of die wapens inderdaad legaal waren. Er is dus onduidelijkheid over de lijst van vrij verkrijgbare wapens.

Volgens het Vlaams Vredesinstituut zouden er revolvers van het type Nagant M1895, eertijds geproduceerd door de Belgische industrieel Léon Nagant voor het Russisch keizerrijk op de lijst van vrij verkrijgbare wapens staan.

Blijkbaar zouden de kogels, de 7.62×38mmR (Rimmed) voor de Nagant niet meer worden vervaardigd, afgaande op het feit dat deze wapens op de lijst van vrij verkrijgbare wapens zouden voorkomen, hoewel het Vredesinstituut tegenspreekt dat de kogels niet beschikbaar zijn op de zwarte markt of in het buitenland. Dergelijke revolvers zouden evenwel ook kunnen worden afgevuurd met kogels van het type .32 Smith & Wesson Long en de .32 H&R Magnum.

Het wapen zou gegeerd zijn in criminele milieus en België zou een markt zijn voor buitenlandse kopers die dat wapen niet op een legale wijze op de eigen markt kunnen kopen.

Klopt het verhaal dat de Nagant op de lijst van vrij verkrijgbare wapens staat en dat de kogels daarvoor niet meer - al dan niet vrij - te verkrijgen zijn, maar ook - weliswaar niet optimaal veilig - kunnen worden afgevuurd met andere kogels?

Op basis van welke lijst en op basis van welke rechtsgrond is die lijst van de gerechtelijke politie, weliswaar in uitvoering van artikel 1, 5º, van het koninklijk besluit van 29 december 2006, samengesteld? Werd die lijst opgesteld op ministerieel gezag van de minister van Justitie of van de minister van Binnenlandse Zaken?

Is het vrij verkrijgbaar zijn van een vuurwapen wegens het niet beschikbaar zijn van munitie conform de Europese wapenrichtlijn 91/477? Is de lijst van vrij verkrijgbare vuurwapens overgemaakt aan de bevoegde Europese instanties? Zo ja, wanneer?

Wie heeft die lijst samengesteld en op basis van welke bevindingen?

Werd de lijst opgemaakt in overleg met de buurlanden?

Wie voert er controle uit op die lijst? Is een dergelijke lijst ter beschikking van de parlementsleden?

Zijn er reeds aanpassingen aan de lijst doorgevoerd? Wie heeft de autoriteit om de lijst aan te passen? Hoeveel keer is dat reeds gebeurd?

Hoeveel inbreuken van crimineel geweld zijn er de laatste jaren gebeurd met het gebruik van een Nagant? Hoeveel inbreuken in het algemeen hebben er plaatsgevonden met vuurwapens waarvan er wordt geoordeeld dat er geen munitie meer voor handen is?

Antwoord: 

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - De revolvers type Nagant vallen onder de categorie vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde, op basis van artikel 3, §2, van de wapenwet. Dit type werd dus opgenomen in het koninklijk besluit van 20 september 1991. Indien de houder het wapen en de munitie wil gebruiken voor schietoefeningen vallen echter zowel het wapen als de munitie onder de wettelijke categorie van vergunningsplichtige wapens. De munitie wordt nog steeds door sommige fabrikanten vervaardigd, zoals Prvi Partizan in Servië, Fiocchi in Italië en HotShot in de VS. Daarom heeft de ministerraad beslist de lijst die als bijlage bij het koninklijk besluit van 20 september 1991 was gevoegd, af te schaffen. In de toekomst is dus een vergunning vereist om een wapen aan te schaffen.

De politie treft sinds 2001 vrij veel revolvers van het type Nagant in het criminele milieu aan. In 2008 en 2009 waren er respectievelijk vier en drie dergelijke revolvers betrokken bij criminele feiten tegenover 41 en 190 vuurwapens in 2010 en 2011. Het gebruik van dat soort wapens is dus spectaculair gestegen.

Er werden geen inbreuken vastgesteld op het punt van het aantreffen van munitie in de vrije verkoop. Bij het aantreffen van een dergelijk wapen samen met een hoeveelheid munitie zonder dat de houder een vergunning kan voorleggen, worden zowel de munitie als het wapen in beslag genomen en wordt een proces-verbaal overgemaakt aan het parket.

Voor de overige vragen verwijs ik naar mijn collega van Justitie die bevoegd is voor de circulaire van 29 oktober 2010 en voor het bijhouden van de lijst van vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde.

De heer Patrick De Groote (N-VA). - Is de beslissing van de ministerraad om de betrokken lijst af te schaffen reeds gepubliceerd?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - De komende weken zal ik met de minister van Justitie een nieuw koninklijk besluit aan de ministerraad voorleggen.