Sportschutterslicenties - overleg

Informatie
Parlement: 
Vlaams Parlement
Datum: 
don, 22/11/2012
Vraagsteller: 
Peter Gysbrechts (Open Vld)
Vindplaats/bron: 
Trefwoorden: 
sportschutterslicentie
Doelgroep: 
Sportschutters
Vraag: 

Sportschutterslicenties - Overleg

Naar aanleiding van een schietincident in Luik, heeft men in de commissie Sport van 10 mei 2012 een vraag om uitleg gesteld met betrekking tot wapenvergunningen en rambowapens. Er werd daar benadrukt dat men respect heeft voor de sport van de sportschuttersverenigingen en dat men zoveel mogelijk de associatie met schietincidenten wil vermijden.

Het Vlaamse Sportschuttersdecreet is echter verbonden aan de federale besluiten in verband met de Wapenwet. Er is dan ook overleg geweest tussen de minister van Justitie en de gemeenschappen met betrekking tot het mogelijk herzien van de wetgeving rond welke wapens al dan niet verkrijgbaar zijn voor recreatief gebruik mits een vergunning.

De minister deelde toen mee dat hij de gevraagde informatie, namelijk het aantal geldige sportschutterslicenties die zijn uitgereikt door de Vlaamse gemachtigde schietsportfederaties om met wapencategorie D, dus met schoudervuurwapens met getrokken loop, het sportschieten te beoefenen, aan de minister van Justitie bezorgd heeft. Daaropvolgend zou een nieuw overleg georganiseerd worden om te kijken tot welke conclusies men wil komen.

1. Heeft dit tweede overleg reeds plaatsgevonden? Zo ja, wat waren de conclusies?

2. Heeft de minister hierover nog contact gehad met de schietsportfederaties?

3. Hoeveel sportschutterslicenties zijn er uitgereikt binnen de verschillende categoriën de afgelopen vier jaar?

4. Zijn er al onregelmatigheden vastgesteld met betrekking tot illegale wapenhandel of gewei-gerde licenties? Zo ja, waar en welke feiten zijn er juist vastgesteld? Is er evolutie merkbaar in het aantal incidenten de afgelopen jaren?

Antwoord: 

1. Naar aanleiding van het schietincident in Luik, dat gebeurde met een illegaal halfautomatisch lang vuurwapen, vond eind december 2011 een eerste overleg plaats tussen de federale overheid en de gemeenschappen. Het overleg werd georganiseerd door het kabinet van de federale minister van Justitie.

In opvolging van dit overleg werd aan het kabinet van de minister van Justitie inderdaad informatie bezorgd zoals het aantal geldige sportschutterslicenties uitgereikt door de Vlaamse gemachtigde schietsportfederaties om met wapencategorie D (schoudervuurwapens met getrokken loop) het sportschieten te beoefenen. Halfautomatische lange wapens vallen onder de categorie schoudervuurwapens met getrokken loop.
Het kabinet van de federale minister van Justitie zou op basis van deze informatie een overleg voorbereiden tussen de minister van Justitie en de verschillende gemeenschapsministers bevoegd voor sport. Tot nu toe ontving ik hiervoor nog geen concrete uitnodiging.
Op 5/12/2012 nodigde ik de Vlaamse provinciegouverneurs uit om over deze problematiek te overleggen. Binnenkort wordt hierover ook vergaderd met de federale wapendienst.

2. Er wordt over de het sportschieten met halfautomatische lange vuurwapens binnenkort een overleg gepland met de gemachtigde schietsportfederaties.

3. De gemachtigde schietsportfederaties dienen jaarlijks een aantal statistische gegevens over te maken. De gegevens worden jaarlijks tegen uiterlijk 1 april bezorgd. Het betreft de gegevens van het voorgaande kalenderjaar (Art. 20 B. Vl. Regering van 1 juni 2007 houdende de uitvoering van het decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter). Onderstaande gegevens betreffen bijgevolg de gegevens van de jaren 2009 - 2011. De gegevens betreffende het kalenderjaar 2012 moeten door de gemachtigde schietsportfederaties worden meegedeeld tegen 1 april 2013.

De gemachtigde schietsportfederaties in de periode 2009 – 2012 waarvan het Bloso de bevoegde dienst is, zijn:
• Vlaamse Schietsportkoepel vzw (VSK)
• FROS Amateursportfederatie vzw (FROS)
• Vlaamse Traditionele Sporten vzw (VLAS)

De gemachtigde schietsportfederatie waarvan het agentschap Kunsten en Erfgoed de bevoegde dienst is:
• Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw (FVHS). Deze federatie was gemachtigd voor de periode 2009 - 2011.


Het aantal afgeleverde sportschutterslicenties per wapencategorie in 2009 (verschillende wapencategorieën per persoon mogelijk):

wapencategorie A wapencategorie B wapencategorie C wapencategorie D wapencategorie E
VSK 616 790 622 736 39
FROS 477 615 460 594 26
VLAS 0 0 10 28 0
FVHS 0 0 0 19 0

Het aantal afgeleverde sportschutterslicenties per wapencategorie in 2010 (verschillende wapencategorieën per persoon mogelijk):

wapencategorie A wapencategorie B wapencategorie C wapencategorie D wapencategorie E
VSK 468 583 519 519 26
FROS 271 328 266 309 16
VLAS 0 0 7 27 0
FVHS 0 0 0 35 0

Het aantal afgeleverde sportschutterslicenties per wapencategorie in 2011 (verschillende wapencategorieën per persoon mogelijk):

wapencategorie A wapencategorie B wapencategorie C wapencategorie D wapencategorie E
VSK 485 542 503 512 27
FROS 258 306 247 286 12
VLAS 0 0 7 27 0
FVHS 0 0 0 33 0

4. Als minister van Sport ben ik niet bevoegd inzake de wapenhandel en de controle daarop. Er werden mij geen incidenten gemeld met betrekking tot illegale wapenhandel waarbij sportschutters betrokken zouden zijn.