Vlaams Parlement - Vraag nr. 90 van 15 januari 2009 van Els Van Weert - Sportschutterlicenties - Stand van zaken

Informatie
Parlement: 
Vlaams Parlement
Datum: 
don, 15/01/2009
Vraagsteller: 
Els Van Weert ("Spirit")
Vindplaats/bron: 

www.vlaamsparlement.be - schriftelijke vraag nr. 90

Trefwoorden: 
statistiek
Vlaamse sportschutterslicentie
Doelgroep: 
Sportschutters
Vraag: 

bepaalde types wapens aan te kopen en te bezitten, dient men sindsdien in het bezit te zijn van een vergunning. Houders van een sportschut-terslicentie zijn onder bepaalde voorwaarden van deze verplichting vrijgesteld.

Indien men de procedure voor het verkrijgen van een wapenvergunning legt naast die voor het verkrij-gen van een sportschutterlicentie, dan stelt men enkele ongelijkheden vast. Bijvoorbeeld:
- een individu met meerdere wapens heeft voor elk wapen afzonderlijk een vergunning nodig, ter-wijl hij slechts over één licentie dient te beschikken (zolang alle wapens in zijn bezit tot dezelfde categorie behoren en op de lijst van het MB van 15 maart 2007 staan);
- een licentie kan worden uitgereikt vanaf 16 jaar, terwijl een vergunning pas vanaf 18 jaar kan;
- tegen toekenning van een vergunning kan bezwaar aangetekend worden door een meerderjarige inwonende, tegen toekenning van een licentie niet;
- voor een vergunning dient men een wettige reden op te geven, bij een licentie is die automatisch aanwezig;
- voor de theoretische proef dient men een score van 70 % te halen op enkele open vragen bij een vergunning, en 60 % bij enkele meerkeuzevragen bij een licentie;
- voor het behalen en behouden van een licentie moet men minstens zes maanden lid zijn van een schietsportfederatie en aan minstens twaalf schietbeurten per jaar, gespreid over minstens twaalf dagen en over minstens twee trimesters, hebben deelgenomen. Voor een vergunning geldt geen dergelijke verplichting;
- voor de hernieuwing van een vergunning dient men 65 euro per wapen te betalen, voor de her-nieuwing van een licentie niks.

Hoewel beide systemen dus voor- en nadelen hebben, lijkt het systeem van de sportschutterlicentie toch een stuk eenvoudiger en aantrekkelijker te zijn voor de gebruikers. Vanuit de schietclubs bereiken ons ook berichten over explosief gestegen ledenaantallen. Mogelijk is voorgaande redenering hiervoor een verklaring.

Graag verneem ik van de minister het volgende.

1. Het aantal leden van erkende schietsportfederaties in 2005, 2006, 2007 en 2008.

2. Het aantal uitgereikte sportschuttersboekjes in 2007 en 2008.

3. Het aantal afgeleverde en geweigerde sportschutterlicenties per wapencategorie in 2007 en 2008, en het aandeel minderjarigen hierin.

4. Het aantal afgeleverde en geweigerde voorlopige sportschutterlicenties per wapencategorie in 2007 en 2008, en het aandeel minderjarigen hierin.

5. Het aantal beslissingen tot schorsing, intrekking en beperking van sportschutterlicenties in 2007 en 2008, en de redenen hiervoor.

6. Het aantal beslissingen tot schorsing, intrekking en beperking van voorlopige sportschutterlicen-ties in 2007 en 2008, en de redenen hiervoor.

7. Het aantal afgeleverde en geweigerde geldigverklaringen van sportschutterlicenties in 2008.

8. Het aantal door erkende schietsportfederaties afgenomen theoretische proeven en praktische proeven in 2007 en 2008, evenals het slagingspercentage.

9. Het aantal controles op de uitoefening van de taken van de gemachtigde schietsportfederaties door de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap, en de resultaten van deze controles.