Einde sportschutterslicentie

De sportschutterslicentie kan worden ingetrokken, geschorst of beperkt. De beslissingen tot intrekking, beperking of schorsing worden genomen door de federatie.

De intrekking is een definitieve maatregel en houdt in dat de sportschutter niet langer de rechten heeft die verbonden zijn aan zijn sportschutterslicentie. De intrekking geldt voor een onbepaalde duur. Na een intrekking kan de sportschutter geen nieuwe (voorlopige) sportschutterlicentie vragen bij de federatie die ze heeft uitgereikt, of bij een andere federatie indien de reden voor de intrekking nog actueel is (zie hierboven bij de voorwaarden voor de toekenning van een sportschutterslicentie). Tevens kan de sportschutter wiens sportschutterslicentie werd ingetrokken niet meer optreden als begeleider van de houder van een voorlopige sportschutterslicentie.

De schorsing van de sportschutterslicentie houdt in dat ze voor een bepaalde tijd moet worden afgegeven aan de federatie. Na het verloop van de schorsing wordt ze teruggegeven aan de sportschutter.

De sanctie van de schorsing is minder zwaar en kan gebruikt worden om sportschutters die het niet zo nauw nemen met de geldende regelgeving een sanctie op te leggen die minder ver gaat dan de intrekking.

De sportschutterslicentie kan tevens beperkt worden tot een bepaalde wapencategorie als de sportschutter daarom verzoekt, of als blijkt dat de sportschutter niet meer in staat is wapens uit een bepaalde wapencategorie veilig te hanteren. Vermits echter de veiligheidsregels voor de verschillende wapencategorieën overeenstemmen, zal de sportschutterslicentie vaak beperkt worden door alle wapencategorieën te schrappen.

De overtredingen van de wetgeving en van het sportschuttersdecreet kunnen worden vastgesteld door alle politiediensten.

De overtredingen van het sportschuttersdecreet kunnen tevens worden vastgesteld door de aangestelden van Bloso of van de federatie. De overtredingen van de bepalingen van het sportschuttersdecreet, het sportschuttersbesluit of van het interne reglement worden door de bestuursleden van de clubs en door de clubverantwoordelijken doorgegeven aan de federatie.

De beslissing tot intrekking, beperking of schorsing dient gemotiveerd te zijn en wordt per aangetekend schrijven verstuurd naar de sportschutter. Gelijktijdig wordt de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de sportschutter ingelicht.

De sportschutter moet zijn sportschutterslicentie binnen de acht dagen aangetekend terugsturen naar de federatie, of ze komen afgeven tegen ontvangstbewijs. Het niet naleven van deze bepaling is een overtreding van het sportschuttersdecreet die in aanmerking genomen kan worden bij de beoordeling van een eventuele toekomstige aanvraag.

Tegen de beslissing van de federatie staat een administratief beroep open bij de Vlaamse minister bevoegd voor de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven. Dit beroep werkt niet schorsend. De gevolgen van de intrekking worden dus in stand gehouden terwijl het beroep door de minister onderzocht wordt.

Het beroep dient te worden ingesteld binnen de vijftien dagen na kennisname van het aangetekend schrijven waarbij de beslissing tot intrekking wordt meegedeeld. Bij het beroep dient een kopie van de aangevochten beslissing te worden gevoegd, alsook de nodige bewijsstukken.

Het beroep dient aangetekend te worden verstuurd aan Bloso. De minister beslist in principe binnen de zestig dagen na ontvangst van het beroep.

Een maatregel van intrekking, beperking of schorsing heeft tot gevolg dat de sportschutterslicentie niet meer geldig is. In dit geval kan de sportschutter het wapen nog voorhanden houden gedurende drie jaren na de datum waarop de sportschutterslicentie ongeldig werd. De sportschutter dient de voorhanden gehouden munitie binnen de maand na het verval van de sportschutterslicentie over te dragen aan een persoon (vergunninghouder, sportschutter, erkende persoon, …) die de munitie voorhanden kan hebben.

Drie jaar na het verval van de sportschutterslicentie moet een wapenvergunning worden aangevraagd. Dit kan onder de regeling voor passief bezit (houden van het wapen zonder munitie), of onder de regeling voor actief bezit (houden van het wapen met munitie). In het laatste geval zal de gewezen sportschutter een wettige reden moeten bewijzen.