Procedure sportschutterslicentie

Stavingsstukken

Bij de aanvraag voor een sportschutterslicentie moeten volgende stavingsstukken worden gevoegd:

  • Een kopie van de identiteitskaart;
  • Een recente pasfoto;
  • Een kopie van het sportschuttersboekje waaruit blijkt dat de aanvrager actief lid is (en dus 12 schietbeurten of meer heeft gespreid over minstens 2 trimesters);
  • Een medisch attest dat niet ouder is dan drie maanden;
  • De geschreven toelating van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers als een minderjarige de aanvraag indient;
  • Een origineel uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan drie maand. Kopieën worden niet in aanmerking genomen. Bij twijfel wordt steeds contact genomen met de uitreikende overheid om de echtheid van het document na te gaan;
  • Het bewijs van slagen in de praktische en theoretische proef, of het bewijs dat er een vrijstelling van deze proeven is (b.v. kopie van een vergunning tijdens de overgangsperiode, etc…).

Deze stukken moeten niet worden toegevoegd als ze al in het bezit zijn van de schietsportfederatie. Dit kan zich bijvoorbeeld in volgende gevallen voordoen:

  • De houder van een voorlopige sportschutterslicentie vraagt een sportschutterslicentie aan. In dat geval is de federatie al in het bezit van een kopie van de identiteitskaart en moet deze niet opnieuw bij de aanvraag worden gevoegd;
  • De houder van een sportschutterslicentie vraagt de uitbreiding van zijn sportschutterslicentie voor een bijkomende wapencategorie. In dit geval is het niet nodig om nog een pasfoto en een kopie van de identiteitskaart te bezorgen.

Vermits de lokale politie enkel ondervraagt over de federale wapenwet, kan een attest van slagen voor de theoretische proef uitgereikt door de politie niet in aanmerking worden genomen. Enkel de attesten afgeleverd door de federatie (model “VL 6”) komen in aanmerking.

De attesten van slagen voor de praktische proef uitgereikt door de lokale politie worden in aanmerking genomen voor zover de sportschutter ook een aanvraag indiende voor een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen. De politie kan niet verplicht worden om proeven af te nemen in het kader van het sportschuttersdecreet, maar als toch een proef wordt afgenomen, is het afgeleverde attest geldig. Er is vereist dat op het attest de aard, het model en het kaliber van het wapen waarmee de proef is afgelegd vermeld wordt. Op die manier weet de federatie voor welke wapencategorie het attest geldig is.

Het is tevens mogelijk om de geldigheid van een sportschutterslicentie uit te breiden tot een bijkomende wapencategorie. Dergelijke uitbreiding wordt op dezelfde manier behandeld als een aanvraag voor een nieuwe sportschutterslicentie.

Procedure

De aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier “model VL2” waarbij de nodige stukken gevoegd worden. Dit formulier wordt door de aanvrager ondertekend en gedateerd. Bij minderjarigen wordt de aanvraag mee ondertekend en gedateerd door de ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

De aanvraag wordt afgegeven bij de clubverantwoordelijke van de club waar de sportschutter lid is. De clubverantwoordelijke voegt alle door de sportschutter aangeleverde documenten samen in een beoordelingsformulier “model VL4” en bekijkt of de aanvraag volledig is. Als stukken ontbreken, dient de sportschutter deze aan de clubverantwoordelijke te bezorgen.

De sportschutterslicentie wordt afgeleverd na betaling van een retributie, ongeacht het aantal aangevraagde wapencategorieën. De club kan een administratieve bijdrage in rekening brengen voor de administratieve lasten. De betaling gebeurt door de sportschutter aan de clubverantwoordelijke.

De federatie onderzoekt het dossier. Als er stukken ontbreken, worden deze bij de clubverantwoordelijke opgevraagd.

Als het dossier volledig is, en als aan alle voorwaarden voldaan is, beslist de federatie om de sportschutterslicentie toe te kennen. De federatie dient de sportschutterslicentie binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van een volledig dossier af te leveren.

De sportschutterslicentie wordt rechtstreeks naar de sportschutter verstuurd. Indien de sportschutter nog geen sportschuttersboekje bezit, wordt hem ook een sportschuttersboekje opgestuurd. Op hetzelfde ogenblik vertrekt een kennisgeving naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de sportschutter. Als de sportschutter geen verblijfplaats heeft in België, wordt de kennisgeving gericht aan de federale wapendienst.

Een weigering van de sportschutterslicentie (bijvoorbeeld omdat de aanvrager niet aan de moraliteitsvoorwaarden voldoet) wordt aan de sportschutter persoonlijk verstuurd.

Verlies van de sportschutterslicentie / wijzigingen

De houder van de sportschutterslicentie dient het verlies van zijn sportschutterslicentie of sportschuttersboekje onmiddellijk te melden aan de federatie.

Bij verlies, diefstal of beschadiging van de sportschutterslicentie, of bij adreswijziging, kan een duplicaat worden uitgereikt. Dit duplicaat wordt aangevraagd bij de federatie via een aanvraagformulier “model VL 13”. Alvorens een duplicaat af te leveren, moet de federatie navragen bij de andere federaties en bij de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de sportschutter of er tegen deze afgifte geen bezwaren zijn. Het duplicaat bevat dezelfde vermeldingen als het oorspronkelijke document. De vermelding “duplicaat” wordt duidelijk aangebracht op het document. Er wordt een administratieve bijdrage aangerekend voor het aanmaken van een duplicaat.