Procedure voorlopige sportschutterslicentie

De aanvraag gebeurt bij de schuttersvereniging waar men lid is. Het aanvraagformulier “model VL1” wordt gebruikt. De voorlopige sportschutterslicentie is geldig voor slechts één wapencategorie. Het is uiteraard mogelijk om op hetzelfde tijdstip voor dezelfde schutter meerdere voorlopige sportschutterslicenties aan te vragen voor de verschillende wapencategorieën. Indien op het formulier meerdere wapencategorieën worden aangeduid, dan wordt de aanvraag beschouwd als een aanvraag voor meerdere voorlopige sportschutterslicenties.

Bij de aanvraag voor een voorlopige sportschutterslicentie moeten volgende stavingsstukken worden gevoegd:

  • Een kopie van de identiteitskaart;
  • Een medisch attest dat niet ouder is dan drie maand. Hiervoor kan een medisch attest “model VL3” gebruikt worden. Ook medische attesten die zijn gebruikt in het kader van de aanvraag van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen zijn geldig;
  • De geschreven toelating van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers als een minderjarige de aanvraag indient. Deze toelating wordt aangebracht in de onderste vakken van het aanvraagformulier;
  • Een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan drie maand. Dit moet een origineel zijn.

De aanvraag wordt ingediend via de club waarbij de sportschutter is aangesloten. Binnen elke club zijn verantwoordelijken aangeduid voor het beheer van de sportschutterslicenties. Deze clubverantwoordelijken voegen alle stukken die ze van de sportschutter ontvangen samen in een beoordelingsformulier model VL4. Ze vullen dit formulier aan, en dienen het dossier in bij de federatie als het volledig is.

Voor de afgifte van een voorlopige sportschutterslicentie wordt retributie aangerekend. Vermits de voorlopige sportschutterslicentie slechts voor één wapencategorie kan worden toegekend, is deze retributie verschuldigd per aangevraagde wapencategorie. De schuttersvereniging kan aan de sportschutter nog een administratieve bijdrage doorrekenen voor het indienen van de aanvraag.

Vervolgens onderzoekt de federatie de aanvraag. Als de aanvraag onvolledig is, worden de ontbrekende stukken opgevraagd bij de clubverantwoordelijke, die dan de stukken vraagt aan de schutter.

Als het dossier volledig is, wordt de voorlopige sportschutterslicentie, samen met een sportschuttersboekje, rechtstreeks verstuurd naar de sportschutter.

De toekenning van een voorlopige sportschutterslicentie wordt door de federatie meegedeeld aan de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de sportschutter.