Formaliteiten

Bij overdracht aan een andere erkende persoon, moet de overdrager zich vergewissen van de identiteit van de verkrijger alsook van de geldigheid van de erkenning. Daarbij moet de erkenning geldig zijn voor de verwerving van het overgedragen wapen. Inlichtingen hierover kunnen worden opgevraagd bij de directeur van de Proefbank .

Erkende verzamelaars moeten bij elke overdracht van een vergunningsplichtig vuurwapen binnen de acht dagen na de overdracht een bericht van overdracht “model 11” naar het Centraal Wapenregister en naar de gouverneur bevoegd voor hun woonplaats sturen . Dit komt bovenop de verplichting om de andere documenten voor de overnemer in te vullen (zoals model 4 of model 9).

Elk jaar moet de erkende verzamelaar een kopie maken uit zijn register waarin alle verrichtingen van het voorbije jaar zijn geregistreerd. Deze kopie moet uiterlijk op 1 februari van elk jaar verstuurd worden naar de gouverneur bevoegd voor de vestigingsplaats van de verzamelaar. De gouverneur moet deze kopies op een veilige plaats bewaren .