Procedure

De aanvraag moet worden ingediend bij de gouverneur bevoegd voor de “vestigingsplaats” van de verzameling .

De aanvraagprocedure wordt geregeld in het uitvoeringsbesluit wapenwet . De aanvrager voegt bij de aanvraag tot erkenning een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, opgemaakt ten laatste drie maanden voor de indiening van de aanvraag, alsmede de stukken die de identificatie van de aanvrager en van zijn activiteit mogelijk maken.

Voor de aanvragen zijn taksen verschuldigd :

  • Bij het indienen van de aanvraag van een erkenning voor een museum of van een verzameling van vergunningsplichtige wapens moet 150 EUR betaald worden. Als de erkenning wordt toegekend, dient nog eens 150 EUR te worden betaald.
  • Het aanvragen van een erkenning voor het verzamelen van munitie kost 75 EUR. Ook hier moet dan nog eens 75 EUR betaald worden als de erkenning wordt toegekend;
  • Het is niet volledig duidelijk welke retributie verschuldigd is voor het aanleggen van een verzameling van verboden blanke wapens. Onzes inziens is de retributie verschuldigd voor het aanvragen van een erkenning voor het verzamelen van vuurwapens .

Alle bedragen worden jaarlijks op 9 december aangepast aan de index.

De gouverneur moet advies vragen aan de procureur des Konings en aan de burgemeester bevoegd voor de vestigingsplaats van de aanvrager . In het kader van het onderzoek zal onder andere de moraliteit van de kandidaat-verzamelaar onderzocht worden. Als de aanvrager veroordeeld is zodat hij ook geen vergunning tot het voorhanden hebben zou kunnen krijgen, is de aanvraag onontvankelijk .

Het onderzoek van de burgemeester is voornamelijk gericht op de ligging van de verzameling en op de genomen veiligheidsmaatregelen.

In principe moet over de aanvraag tot erkenning beslist worden binnen een termijn van 4 maand . Deze termijn kan, mits gemotiveerde beslissing, verlengd worden. Het uitblijven van de adviezen van de procureur des Konings of van de burgemeester kan een motivatie zijn voor het uitstellen van de termijn. Als geen beslissing genomen wordt binnen de termijn, kan een administratief beroep worden ingediend bij de Federale Wapendienst.

Bij een weigering kan administratief beroep worden ingesteld bij de Federale Wapendienst. Dit beroep moet binnen de 15 dagen na kennisname van de weigeringsbeslissing worden ingediend per aangetekend schrijven. Een kopie van de bestreden beslissing moet worden toegevoegd.