Aankoop van een vergunningsplichtig vuurwapen

Voorwaarden

Waar aanvragen ?

Procedure

Formaliteiten bij overdracht

Alle vuurwapens zijn in principe vergunningsplichtig. Een uitzondering hierop is de lijst met vrij verkrijgbare wapens en sommige wapens met zwartkruit. In de meeste gevallen zal een pistool, revolver of geweer een “vergunningsplichtig wapen” zijn.
Enkel wie houder is van een wapenvergunning kan een vergunningsplichtig wapen bezitten. Voor het aankopen van een vergunningsplichtig wapen is een wapenvergunning nodig.

Sportschutters en jagers (alsook bijzondere wachters) kunnen sommige vergunningsplichtige wapens aankopen zonder dat ze een vergunning hoeven aan te vragen. U vindt hierover meer informatie op de pagina’s voor sportschutters/jagers.


Voorwaarden voor een wapenvergunning

Enkel wie aan wie aan de volgende voorwaarden voldoet, kan een wapenvergunning worden verleend:

 1. meerderjarig zijn;
 2. niet zijn veroordeeld als dader of medeplichtige wegens een van de misdrijven bedoeld in artikel 5, § 4, 1° tot 4°;
 3. niet het voorwerp zijn geweest van een beslissing die een behandeling in een ziekenhuis beveelt, zoals bedoeld in de wet van 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke;
 4. niet geïnterneerd zijn geweest met toepassing van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten;
 5. niet het voorwerp zijn van een lopende schorsing en niet het voorwerp geweest zijn van een intrekking met nog actuele redenen, van een vergunning tot het voorhanden hebben van of het dragen van een wapen;

 6. een medisch attest voorleggen dat bevestigt dat de aanvrager in staat is een wapen te manipuleren zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen;
 7. slagen voor een proef betreffende de kennis van de toepasselijke regelgeving en het hanteren van een vuurwapen. Er zijn vrijstellingen voor deze proeven (in sommige gevallen voor sportschutters, jagers of voor wie reeds vergunningen heeft) ;
 8. geen meerderjarige persoon samenwonend met de aanvrager verzet zich tegen de aanvraag;
 9. een wettige reden opgeven voor de verwerving van het betrokken wapen en de munitie. De wet somt limitatief de wettige redenen op die kunnen worden ingeroepen:
  • de jacht en faunabeheersactiviteiten;
  • b) het sportief en recreatief schieten;
  • c) de uitoefening van een beroep dat bijzondere risico's inhoudt;
  • d) de persoonlijke verdediging van personen die een objectief en groot risico lopen en die aantonen dat het voorhanden hebben van een vuurwapen dit groot risico in grote mate beperkt en hen kan beschermen;
  • e) de intentie een verzameling historische wapens op te bouwen;
  • f) de deelname aan historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke activiteiten.

De gouverneur moet deze voorwaarden strikt opvolgen. Hij mag geen bijkomende voorwaarden opleggen. Eveneens kan hij geen vergunning toekennen als niet aan alle voorwaarden voldaan is. Door de nieuwe wapenwet wou het parlement de bestaande willekeur bij de diensten bestrijden.

Wij stellen vast dat in een aantal provincies er nog steeds afwijkende voorwaarden worden gehanteerd. In samenwerking met andere organisaties treedt onze vereniging actief op tegen de overheden die de wet niet naleven of zelf bijkomende voorwaarden bedenken. Deze procedures zijn hangende.

Momenteel worden de volgende bijkomende provinciale voorwaarden, totaal in strijd met de geldende wetgeving, opgelegd:

 • in Oost-Vlaanderen worden vergunningen geweigerd voor wapens die op een “rode” lijst staan. Deze lijst werd intern opgesteld door de dienst en is niet bekendgemaakt. “Rode wapens” zijn b.v. alle wapens die een slechte reputatie hebben in films zoals de Kalashnikov, te korte wapens, etc… Deze praktijk werd reeds herhaaldelijk bekritiseerd door de Federale Wapendienst. Toch blijft de gouverneur hieraan vasthouden en legt hij de beslissingen van de minister gewoon naast zich neer. De nieuwe strategie van deze dienst is nu om geen vergunning te verlenen. Wij raden iedereen die in Oost-Vlaanderen een vergunning voor een semi-automatisch geweer aanvraagt aan om de aanvraag aangetekend te versturen. Vervolgens kan dan een beroep bij de Federale Wapendienst worden ingesteld. U kunt ons contacteren voor meer informatie.
 • In Antwerpen en Oost-Vlaanderen worden systematisch vergunningen geweigerd voor te korte pistolen en revolvers. Met “te kort” wordt bedoeld dat de loop korter is dan 3 duim of 7,62 cm. Hier treedt de Federale Wapendienst het standpunt van de gouverneurs bij. Het is hier zaak om bij de aanvraag aan te tonen dat het wapen niet gevaarlijk is en dat het gebruikt kan worden voor recreatief schieten of sportschieten.


Waar aanvragen ?

U dient de wapenvergunning aan te vragen bij de provinciegouverneur van uw verblijfplaats.

Personen die geen verblijfplaats hebben in België, dienen hun vergunningsaanvraag in bij de minister van Justitie via de Federale Wapendienst.

U vindt alle adressen op deze pagina [link naar pagina nuttige adressen].


Procedure


De aanvraag

Alles start met de aanvraag van de wapenvergunning. De aanvraag gebeurt door het formulier in de vullen dat ter beschikking gesteld wordt door de provinciale wapendienst. Deze formulieren kunnen worden gevraagd bij de lokale politie. Ze kunnen eveneens worden gedownload via de websites van de diensten (zie deze pagina [link pagina nuttige adressen]) of telefonisch worden aangevraagd.

Geen enkele provinciale wapendienst gebruikt het uniforme formulier dat door de bevoegde ministers werd opgelegd in een omzendbrief.
Sommige gouverneurs vragen bijkomende inlichtingen die niet in de wet of in de uitvoeringsbesluiten voorzien zijn. Zo wordt soms gevraagd naar de milieuvergunning voor de stand waar men wil gaan schieten. Soms wordt ook gevraagd of een verzekering wordt afgesloten. Dit zijn facultatieve inlichtingen die mogen vermeld worden. Het ontbreken van deze vermeldingen kan niet leiden tot het afwijzen of het vertragen van het dossier.

Hetzelfde geldt voor fotoreportages. In sommige provincies wordt gevraagd een foto toe te voegen van het wapen. Dit is niet verplicht, doch het kan helpen om de behandelende ambtenaren toe te laten het dossier beter te beoordelen en kan tevens vertraging vermijden als zij zelf nog opzoekingen moeten gaan doen.

U moet steeds volgende documenten toevoegen:

 • Medisch attest
 • Verklaring inwonende gezinsleden (meestal opgenomen op het formulier)
 • Attest slagen praktische proef
 • Attest slagen theoretisch proef
 • Bewijs dat u minstens 5 keer met een wapen van het aangevraagde type kunt gaan schieten.

De meeste provincies vragen sommige stukken (b.v. attesten proeven) pas na ontvangst van de aanvraag op.

Het is aan te bevelen de aanvraag steeds per aangetekende zending te versturen, of af te geven tegen ontvangstbewijs. Op die manier kan steeds worden bewezen wanneer de aanvraag werd ingediend. Dit kan van belang zijn mocht het dossier niet binnen de vier maanden zijn afgewerkt. Onder de nieuwe wet is het mogelijk in beroep te gaan bij de Federale Wapendienst, ook als de gouverneur nalaat te beslissen binnen de wettelijke termijn (zie verder).

Bij de aanvraag van de vergunning zal de gouverneur de aanvrager verzoeken om de verschuldigde rechten en retributies te betalen. De retributie bedraagt 85 EUR (jaarlijks te indexeren) per vergunningsaanvraag. Dit bedrag geldt per aanvraag, en niet per wapen. Momenteel bedraagt de geïndexeerde retributie EUR 99,27.


Onderzoek van de aanvraag

In een eerste fase bekijken de diensten van de gouverneur of de aanvraag ontvankelijk en volledig is. Als stukken ontbreken, vragen ze die op. De wapenbezitter heeft er belang bij zijn dossier zo volledig mogelijk in te dienen als hij binnen een redelijke termijn zijn vergunning wenst te bekomen.

Als de aanvraag onontvankelijk is, moet ze niet meer verder worden onderzocht. De aanvrager ontvangt dan een bericht.

Na ontvangst van de vergunningsaanvraag vraagt de gouverneur een advies aan de lokale politie. De lokale politie dient het advies te geven binnen de drie maand na de datum van indiening van de aanvraag.


De beslissing

De gouverneur dient binnen de vier maand na indienen van de aanvraag te beslissen. Deze wachttijd kan verlengd worden door een gemotiveerde beslissing van de gouverneur. Het uitblijven van een advies van de lokale politie is een motief voor de verlenging van de termijn.

Bij toekenning van de vergunning wordt het toekenningsbesluit samen met de vergunning “model 4” naar de lokale politie gestuurd. Zij moeten dan de aanvrager uitnodigen om de vergunning af te halen.
Administratief beroep / optreden tegen onwillige overheden
Bij het uitblijven van de beslissing of bij een negatieve beslissing kan de wapenbezitter in beroep gaan bij de Federale Wapendienst. In de praktijk is het aan te raden om enige tijd voor het verstrijken van de termijn eens contact te nemen met de provinciale wapendienst om te horen welke de stand van het dossier is. Het heeft weinig zin om een beroepsprocedure te starten, als blijkt dat de provinciale wapendienst al alle nodige informatie heeft en het dossier enkel nog op een handtekening wacht. Let wel: het beroep moet steeds binnen de 15 dagen na het verstrijken van de termijn van 4 maanden worden ingediend.


Formaliteiten aankoop wapen

Een wapenvergunning wordt afgedrukt op een groen papier en draagt als titel “model 4. Daarom gebruiken wapenbezitters doorgaans het woord “model 4” als ze een wapenvergunning bedoelen.

De wapenvergunning is geldig voor de aankoop van één enkel wapen. Op het document staan bovenaan de persoonsgegevens van de wapenbezitter. Daarna worden de technische kenmerken van het wapen vermeld (aard, merk, model, type/benaming, kaliber en serienummer).

U dient het wapen aan te kopen binnen de 3 maanden na de datum van afgifte. Als u binnen deze termijn het wapen nog niet gekocht heeft, is de vergunning automatisch ongeldig. U dient ze onmiddellijk terug te sturen naar de gouverneur.

U kunt met de wapenvergunning enkel een wapen aankopen waarvan de aard (b.v. pistool/revolver/geweer) en het kaliber (bv. 9mm, .357, .308) overeenstemt met hetgeen op de vergunning staat. Als het type, merk, benaming of het serienummer niet overeenstemmen, dan dient u de politie hiervan in te lichten.

De wapenvergunning bestaat uit 2 “luiken”:

 • Op Luik A dient u de gegevens over het wapen en over de overdrager aan te vullen. U dient dit luikt te ondertekenen. Het “luik A” bewaart u. Bij controle (b.v. tijdens transport of op de schietstand) moet u dit luik steeds kunnen voorleggen.
 • Op het Luik B dienen eveneens de gegevens over het wapen en over de overdrager te worden ingevuld. Dit luik wordt door de overdrager ondertekend. De overdrager dient het luik B binnen de maand terug te sturen naar de gouverneur die de vergunning heeft uitgeschreven. U vindt op deze link alle adressen.

Opgelet
Diverse politiediensten zetten de wapenbezitters ertoe aan om de wapenwet te overtreden. Ze vragen dat de koper van het wapen zich bij hen aanbiedt met de luiken A en B. Vermits de overdrager het luik B naar de gouverneur moet sturen, is hij in overtreding met de wet als hij dit luik meegeeft aan de koper. Dergelijke instructies van politiediensten moeten genegeerd worden. Er kan klacht worden ingediend bij de Algemene Inspectiedienst der politiediensten alsook tegen de betrokken politieambtenaren bij het bevoegde parket (wegens uitlokken van misdrijven en overtreding van de uitvoeringsbesluiten van de wapenwet).