Raad van State - arrest nr. 200.438 - intrekking vergunning - administratief beroep - onontvankelijkheid Raad van State - veroordeling gouverneur tot kosten - verkeerde vermelding intrekkingsbesluit

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
donderdag, februari 4, 2010

Feiten

Een particulier vraagt onder de overgangsregeling een wapenvergunning aan voor een vroeger jachtwapen (een tweeloop kaliber 12).

Deze vergunning wordt door de gouverneur van Antwerpen toegekend.

Tijdens een inbraak doet zich bij betrokkene een schietincident voor waarbij betrokkene zijn wapen gebruikt.

De gouverneur te Antwerpen beslist daarop om de vergunning voor het wapen te schorsen gedurende een termijn van zes maanden. De intrekkingsbeslissing vermeldt dat tegen de beslissing een beroep openstaat bij de Raad van State.

Betrokkene dient tegen deze beslissing twee beroepen in, nl. een beroep bij de Federale Wapendienst en een beroep bij de Raad van State. Het beroep bij de Federale Wapendienst wordt afgewezen.

Rechtsvraag

Is een annulatieberoep bij de Raad van State mogelijk tegen de beslissing van de gouverneur die een wapenvergunning schorst ?

Antwoord

Zoals te verwachten is, wordt de vraag door de Raad van State negatief beantwoord. Een annulatieberoep bij de Raad van State kan enkel worden ingediend tegen administratieve beslissingen die in laatste aanleg zijn genomen. In casu organiseert artikel 30 van de wapenwet een administratief beroep tegen de beslissingen van de gouverneurs inzake wapens. Deze beroepsmogelijkheid moest worden uitgeput.

Verzoeker baseert zich op het schrijven van de gouverneur waarin verkeerdelijk vermeld is dat een beroep bij de Raad van State wel mogelijk is. De Raad van State oordeelt terecht dat de wettekst voorrang heeft op de foute informatie in het schrijven van de gouverneur.

Wel stelt de Raad van State dat de gouverneur verkeerde informatie heeft gegeven in zijn beslissing. De gouverneur wordt veroordeeld tot de kosten van het geding (zijnde 175 EUR).

Commentaar

Artikel 30 van de wapenwet is duidelijk. Tegen de beslissingen van de gouverneur die wapenvergunningen intrekken, beperkten of schorsen is een administratief beroep mogelijk bij de gouverneur.

Tegen beslissingen tot weigering van wapenvergunningen is dergelijk beroep enkel mogelijk indien de aanvraag voor de wapenvergunning ontvankelijk was. De nieuwe wapenwet bepaalt nu welke voorwaarden op straffe van ontvankelijkheid zijn voorgeschreven, en welke niet (zie art. 11, §3, laatste lid wapenwet). Indien de gouverneur dus ten onrechte zou beslissen dat een aanvraag onontvankelijk is, kan wel onmiddellijk een annulatieberoep (of schorsingsverzoek) bij de Raad van State worden ingediend.

In de praktijk stellen wij spijtig genoeg vast dat al te vaak beslissingen van gouverneurs slordig zijn opgesteld.

Het beroep wordt doord

BijlageGrootte
200438.pdf13.92 KB