Raad van State - arrest nr. 214.493 van 7 juli 2011 - intrekking recht wapens voorhanden te hebben - begrip openbare orde - eerdere feiten niet meer pertinent - gebrek aan motivering

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
donderdag, juli 7, 2011

Tegen een jachtrechthouder wordt door de agenten van de Vlaamse overheid een proces verbaal opgemaakt wegens overtredingen van het jachtdecreet. Uit deze PV's bleek op geen enkele manier dat de jachtrechthouder zelf de inbreuken had gepleegd.

De arrondissementscommissaris beslist om op basis van deze PV's het jachtverlof van de jachtrechthouder in te trekken. Vervolgens beslist de gouverneur om ook het recht om wapens voorhanden te hebben in te trekken (op basis van art. 13 wapenwet).

De beslissing tot intrekking van het jachtverlof wordt door Bos en Natuur vernietigd.

Toch handhaaft de minister van justitie de eerdere intrekking van het recht om de wapens voorhanden te houden.

De Raad van State beslist echter om de beslissing van de minister te vernietigen. Deze beslissing was onvoldoende gemotiveerd.
Eén van de gebreken was onder andere dat de minister, voor de motivering van zijn beslissing, een bloemlezing gaf van alle veroordelingen of PV's die tijdens de voorbije dertig jaren ooit tegen betrokkene werden opgesteld. Daaruit leidt de minister dan af dat er gevaar is voor openbare orde. Nochtans werden de wapens van betrokkene in 2006 geregistreerd. De aangehaalde feiten waren op dit moment nochtans al bekend bij het bestuur.

Het enige overblijvende "feit" dat de beslissing moest dragen, was dus het incident n.a.v. de jacht. De bevoegde instantie had al beslist dat de beslissing tot intrekking van het jachtverlof onregelmatig was.

Derhalve is de beslissing van de minister van Justitie niet op degelijke motieven gestoeld. De Raad van State vernietigt de beslissing van de minister.

Dit arrest is interessant omdat de Raad van State hier duidelijk aangeeft dat de "feiten" die de minister van Justitie aanhaalt in zijn beslissing wel degelijk nog moeten aantonen dat er een gevaar is voor de openbare orde. In casu voldeed de minister niet aan deze verplichting. Zijn beslissing wordt dan ook terecht vernietigd.

Ander interessant punt is dat het arrest ook aantoont dat feiten ooit hun belang verliezen. Vaak gaat de administratie ervan uit dat feiten, zelfs in een lang verleden, nog steeds relevant zijn. Er is dan als het ware een levenslange veroordeling tot uitsluiting van ieder wapenbezit. Soms blijken deze feiten overigens enkel uit PV's, zodat er zelfs nooit enige rechterlijke toetsing plaatsvond. Het is interessant dat de Raad van State nu limieten stelt aan deze praktijk.

BijlageGrootte
214493.pdf153.18 KB