Raad van State arrest nr. 247.345 van 27 maart 2020 - passief bezit - aanvraag binnen 2 maanden - begindatum termijn

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
vrijdag, maart 27, 2020
Samenvatting

De Raad van State vernietigt een beslissing van de gouverneur van Limburg waarin een vergunningsaanvraag als onontvankelijk beschouwd wordt.

Een erfgenaam vroeg, conform artikel 11/2 wapenwet, een wapenvergunning aan onder de regeling voor "passief bezit". Dit dient te gebeuren binnen de 2 maanden nadat hij het wapen in zijn vermogen heeft ontvangen.

De gouverneur van Limburg meent ten onrechte, en in tegenspraak met eerdere rechtspraak van de Raad van State, dat de twee maanden beginnen te lopen vanaf het overlijden van de erflater.

De Raad van State bevestigt nu nogmaals dat de twee maanden beginnen te lopen vanaf het tijdstip dat de erfgenaam het wapen in zijn persoonlijk vermogen heeft ontvangen.

In casu was deze datum de datum waarop de boedelverdeling van de nalatenschap tussen de erfgenamen werd gesloten.

Het arrest bevat nog een interessante analyse over de interactie tussen de burgerrechtelijke erfregels en de termijnbepalingen in de wapenwet.

voor de volledige tekst van het arrest, zie
http://www.raadvanstate.be/arr.php?nr=247345&l=nl