RvSt arrest nr. 229.890 van 21 januari 2015 - administratief beroep - vertrouwensbeginsel - redelijkheidsbeginsel - motivering - openbare orde - advies parket bij administratief beroep - onbevoegdheid om verbod wapenbezit voor de toekomst uit te spreken

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
woensdag, januari 21, 2015

In dit arrest wordt een beslissing van de Federale Wapendienst getoetst aan alle beginselen van behoorlijk bestuur, te weten het vertrouwensbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de motiveringsplicht.

De Raad van State bevestigt dat de minister van Justitie, bij het beoordelen van de in artikel 30 van het wapenwet bedoelde administratieve beroep, niet verplicht is om een advies te vragen aan de procureur des Konings. Het is voldoende dat de beslissing gebaseerd op feiten waarvan voldoende is onderzocht of ze daadwerkelijk vaststaan.

Interessant is dat de Raad van State beslist dat noch de vergunningverlenende overheid, noch de minister van Justitie, bevoegd zijn om wapenbezit voor de toekomst uit te sluiten. Latere aanvragen van wapenvergunningen dienen steeds in concreto te worden onderzocht en kunnen enkel worden geweigerd indien er, op grond van pertinente en behoorlijk vastgestelde feiten, kan worden aangetoond dat het wapenbezit de openbare orde in het gedrang kan brengen.

Het arrest kan geraadpleegd worden op deze link. .