RvSt arrest nr. 233.627 dd. 26 januari 2016 - intrekking vergunning - openbare orde - materiële motiveringsplicht

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
dinsdag, januari 26, 2016

De gouverneur trekt wapenvergunningen in van een verzoeker die in 2007 zijn echtgenote verkracht heeft. Er werd voor dit misdrijf geen formele strafvervolging gestart, de zaak werd afgehandeld met een bemiddelling in strafzaken.

Na deze feiten waren er geen nieuwe incidenten meer. De lokale politie gaf een gunstig advies voor het wapenbezig.

Toch trok de gouverneur de vergunning in.

Betrokkene voert aan dat de intrekking onterecht is. In zijn verzoekschrift en de procedurestukken bij de RvSt geeft hij enkel argumenten die de motivatie van de beslissing aanvechten. Hoewel ook schending van art. 11, §1 WW wordt ingevoerd (nl. dat de ingeroepen feiten niet van aard zouden zijn om een risico voor de openbare in te houden), geeft hij hierover geen enkel argument voor in de procedure stukken.

De Raad van State stelt dan ook vast dat het enige middel betrekking heeft op schending van de materiële motiveringsplicht. Vermits de beslissing wel degelijk afdoende gemotiveerd wordt, krijgt de verzoeker ongelijk.

Zie deze link voor de tekst van het arrest